Hot News :
สำนักปลัดเทศบาล

นางสาววัชรี บุญกอ

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร. 089-4265528


พนักงานเทศบาล

นางสาวนริศรา จำปาวัลย์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ

นางดวงดาว วรพิมรัตน์

นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพชำนาญการ

นางอุบลรัตน์ โชตะวัน

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นายคาถาเพชร สุรเกษ

นิติกรชำนาญการ

นางทิพย์ประภา แก้วคุณ

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวปณิสรางค์ ลาภเย็น

เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน

นางสาวสกุณา รัตนประภา

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายปัตพงษ์ บุญอินทร์

เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน


พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นางสาววิภาพร สุ่มมาตย์

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวสุพัตรา ดาแก้ว

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

นางสาวมณีรัตน์ โพธิ์งาม

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ทะเบียน

- ว่าง -

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์

นางสาวดลระนา โสภาสาย

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นายเกรียงสิทธิ์ พวงสวัสดิ์

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

นางทัศนีย์ ชมภูประเภท

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายวิโรจน์ วรพิมรัตน์

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่เทศกิจ

นายพรชัย มากดี

พนักงานขับรถยนต์

นายพีรพงษ์ ประสารแสง

พนักงานขับรถยนต์

นายอาทิตย์ พันธ์เพ็ง

พนักงานดับเพลิง

นายสุเมธ สุขสำราญ

พนักงานดับเพลิง

นายสุรศักดิ์ แสนอ้วน

พนักงานขับรถขยะ

นายสำรวย ขันสอาด

พนักงานประจำรถขยะ

นายประพันธ์ พันธ์เพ็ง

พนักงานประจำรถขยะ

- ว่าง -

คนงานประจำรถขยะ

นายจิรพงษ์ หาทรัพย์

คนงานทั่วไป

นายสมศรี พุดตาน

คนงานทั่วไป

นายสมปอง ฝางคำ

คนงานทั่วไป

นายอิทธิพล บรรพชาติ

คนงานทั่วไป

นายอนุสรณ์ เชื่องดี

คนงานทั่วไป

นายธวัชชัย ฝางคำ

คนงานทั่วไป

นางสาวมุธิตา อ้วนผิว

คนงานทั่วไป

นางสาวสุพรรณี พันธ์เพ็ง

ภารโรง

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ