Hot News :

<!— Header —->

สำนักปลัดเทศบาล

<!— Rows 3 —->

นางสาววัชรี บุญกอ

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร. 089-4265528

<!—เส้นคั่น—->


<!— Header —->

พนักงานเทศบาล

<!— Rows 2 —->

นางสาวนริศรา จำปาวัลย์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางดวงดาว วรพิมรัตน์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางอุบลรัตน์ โชตะวัน

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

<!— Rows 3 —->

นายคาถาเพชร สุรเกษ

นิติกรชำนาญการ

นางทิพย์ประภา แก้วคูณ

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวปณิสรางค์ ลาภเย็น

เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน

<!— Rows 4 —->

นางสาวสกุณา รัตนประภา

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายปัตพงษ์ บุญอินทร์

เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นางมาลีวรรณ  โคตะพงษ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

<!—เส้นคั่น—->


<!— Header —->

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

<!— Rows 5 —->

นางสาวศิริอนงค์ เรือนเจริญ

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวสุพัตรา ดาแก้ว

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นางสาวมณีรัตน์ โพธิ์งาม

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน

<!— Rows 6 —->

นางสาวดลระนา โสภาสาย

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายเกรียงสิทธิ์ พวงสวัสดิ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

<!— Rows 7 —->

นางทัศนีย์ ชมภูประเภท

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายวิโรจน์ วรพิมรัตน์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ

นายพรชัย มากดี

พนักงานขับรถยนต์

<!— Rows 8 —->

นายพีรพงษ์ ประสารแสง

พนักงานขับรถยนต์

นายอาทิตย์ พันธ์เพ็ง

พนักงานดับเพลิง

นายสุเมธ สุขสำราญ

พนักงานดับเพลิง

<!— Rows 9 —->

นายสุรศักดิ์ แสนอ้วน

พนักงานขับรถขยะ

นายสำรวย ขันสอาด

พนักงานประจำรถขยะ

นายประพันธ์ พันธ์เพ็ง

พนักงานประจำรถขยะ

<!— Rows 10 —->

คนงานประจำรถขยะ

นายจิรพงษ์ หาทรัพย์

คนงานทั่วไป

คนงานทั่วไป

<!— Rows 11 —->

นายสมปอง ฝางคำ

คนงานทั่วไป

" alt=""/>

คนงานทั่วไป

<!— Rows 12 —->

นายธวัชชัย ฝางคำ

คนงานทั่วไป

นางสาวมุธิตา อ้วนผิว

คนงานทั่วไป

นางสาวสุพรรณี พันธ์เพ็ง

ภารโรง

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ