ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (28 มิถุนายน 2567) นางรจนา แสนอ้วน นายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลนิคมฯ ร่วมเปิดอบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (สูงวัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีความสุข) ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
(1 มิถุนายน 2567) นางรจนา แสนอ้วน นายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการสังกัดเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย เข้าร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย ดำเนินโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อน้อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ นางรจนา แสนอ้วน นายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, ข้าราชการและพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย ร่วมกันปลูกสมุนไพร บริเวณด้านหลังอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนิคมฯ ตามโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อน้อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
(29 พฤษภาคม 2567) เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย นำโดย นางรจนา แสนอ้วน นายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อยพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, หัวหน้าส่วนราชการ, ข้าราชการและพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย เมื่อเวลา 08.30 น. นางรจนา แสนอ้วน นายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย #เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยเป็นประธานมอบให้แก่ตัวแทนเพื่อส่งมอบให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์สิรินธร ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีอุดม, ศู่นย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์ประชามีสุข เนื่องจากกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับพระบรมราชานุญาตให้เชิญพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อไปประดิษฐาน ณ สถานศึกษา และหน่วยงานราชการ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการคนปลอดโรค สัตว์ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนาวี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย นำโดย นายบุญมี ดาแก้ว รองนายกเทศมนตรีฯ #ออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทั้ง 13 หมู่บ้าน ในเขตตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
(6 มิถุนายน 2567) นางรจนา แสนอ้วน นายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลข้าราชการและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย จัดกิจกรรมจิตอาสา (ทำความดีด้วยหัวใจ) เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี ณ เวทีลานกิจกรรมตลาดกลางเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย โดยมี นายสรพงษ์ ชายแก้ว นายอำเภอสิรินธร เป็นประธานในพิธี และร่วมกันเก็บขยะ ณ บริเวณสี่แยกป้อมตำรวจ 84 พรรษา (ริมทางหลวงหมายเลข 217 ทั้งสองฝั่งถนน - ศาลหลักเมืองสิรินธร ) อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลรา่ชธานี
(3 มิถุนายน 2567) นางรจนา แสนอ้วน นายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการสังกัดเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 โดยมีนาย สรพงษ์ ชายแก้ว นายอำเภอสิรินธร เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
(3 มิถุนายน 2567) นางรจนา แสนอ้วน นายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย มอบหมายให้ นายบุญมี ดาแก้ว,นายคำหล้า อ้วนผิว รองนายกเทศมนตรีตำบลนิคมฯ พร้อมด้วยข้าราชการสังกัดเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 โดยมีนาย สรพงษ์ ชายแก้ว นายอำเภอสิรินธร เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
วันนี้ (7 พฤษภาคม 2567) นางรจนา แสนอ้วน นายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฯ ข้าราชการ พนักงานจ้างสังกัดเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนต้านยาเสพติดเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย (ลำโดมน้อยเกมส์ ) ครั้งที่ 20 ประจำปี 2567 ระหว่างวันที 7-9 พฤษภาคม 2567 โดยมี นายมงคล ผุยอ่อน ปลัดอาวุโส เป็นประธานในพิธีเปิด ณ สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
วันนี้ (29 เมษายน 2567) นางรจนา แสนอ้วน นายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย พร้อมด้วย นายคำหล้า อ้วนผิว รองนายกเทศมนตรีฯ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประตูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร 29 เมษายน 2567 โดยมี นายสรพงษ์ ชายแก้ว นายอำเภอสิรินธร เป็นประธานในพิธีฯ ณ วัดคำเขื่อนแก้ว ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี้
(6 เมษายน 2567) นางรจนา แสนอ้วน นายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ สังกัดเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย ร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ โดยมีนายสรพงษ์ ชายแก้ว นายอำเภอสิรินธร เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมอำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
(13 มีนาคม 2567) นางรจนา แสนอ้วน นายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล ,หัวหน้าส่วนราชการ, เจ้าหน้าที่สังกัดเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย, กำนัน ,ผู้ใหญ่บ้าน, อสม. ตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย เข้าร่วมอบรมโครงการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (ธนาคารขยะ) โดยมี นางอิศริยา สมพร ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด อบต.หนองอ้ม เป็นวิทยากรอบรมโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
(23 กุมภาพันธ์ 2567) นางรจนา แสนอ้วน นายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย เข้าร่วมต้อนรับการตรวจเยี่ยม นายสรพงษ์ ชายแก้ว นายอำเภอสิรินธร พร้อมทั้งมอบแนวทางการปฏิบัติ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
(30 มกราคม 2567) นางรจนา แสนอ้วน นายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย ร่วมต้อนรับการตรวจเยี่ยม จ่าเอกชนะศึก เคารพ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ (ท้องถิ่นอำเภอสิรินธร) และนายพนม เมืองก้อน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ (ผู้ช่วยท้องถิ่นอำเภอสิรินธร) ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
(22 ก.พ.2567) นางรจนา แสนอ้วน นายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, ประธานสภาเทศบาล,สมาชิกสภาเทศบาล, คณะกรรมการแผนฯ, อสม. ,กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่สังกัดเทศบาลตำบลนิคมฯ ประชุมโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566- 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2567 และการประประชาคมตำบล ณ อาคารโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
(13 มกราคม 2567) เทศบาลตำนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย นำโดย นางรจนา แสนอ้วน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล, ประธานสภา, สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานจ้างสังกัดเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยมี นายอมร พรมสอน นายอำเภอสิรินธร เป็นประธานในพิธีเปิด ณ เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย (บริเวณด้านหลังอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธร) จังหวัดอุบลราชธานี
"มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์
เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย"
 
 
 

 

(5 ธันวาคม 2566) นางรจนา แสนอ้วน นายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ,สมาชิกสภาเทศบาลฯ และข้าราชการในสังกัดเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อยพร้อมด้วยกำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน, อ.ส.ม. ตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย ร่วมหว่านเมล็ดพันธุ์ “ปอเทือง“ ดอกไม้สัญญลักษณ์แห่งความจงรักภักดี หนึ่งในพระราชดำริการปรับปรุงดินของในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 5 ธันวาคม “วันดินโลก” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านได้ทรงศึกษาค้นคว้าวิธีการจัดการดินและแก้ปัญหาทรัพยากรดิน ณ บริเวณริม 2 ฝั่งถนน ปากทางเข้าบ้านคำกลาง หมู่ที่ 10 ต.นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี โดยมีนายอมร พรมสอน นายอำเภอสิรินธร เป็นประธานในพิธี

 

(5 ธันวาคม 2566) นางรจนา แสนอ้วน นายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ,สมาชิกสภาเทศบาลฯ และข้าราชการในสังกัดเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 89 รูป บริเวณลานเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 และร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2566 ณ หอประชุมอำเภอสิรินธร โดยมีนายอมร พรมสอน นายอำเภอสิรินธร เป็นประธานในพิธี

 

 

(27 พฤศจิกายน 2566) นางรจนา แสนอ้วน นายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร,ประธานสภาเทศบาล,สมาชิกสภาเทศบาล,ข้าราชการ และพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย จัดโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยมีนายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณสระน้ำ (ข้างตลาดกลาง) ตำบลนิคมฯ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

 

 

 

 

(14 พฤศจิกายน 2566) นางรจนา แสนอ้วน นายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ,ข้าราชการ และพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

 

 

เริ่มต้นก่อนหน้า1234567ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 7

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ