ข่าวกิจกรรม

วันนี้ 26 เมษายน 2565 นางรจนา แสนอ้วน นายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อยและคณะบริหาร,ปลัดเทศบาลฯ,ผู้อำนวยการกองช่าง,นิติกร,เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลคันไร่เพื่อตรวจสอบแนวเขตพื้นที่รับผิดชอบในการช่วยเหลือประชาชนจากเหตุวาตภัย ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งเป็นเขตรอยต่อของทั้ง 2 ตำบล อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อสร้างความชัดเจนในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบได้ทันท่วงที
 

วันนี้  21 เมษายน  2565  นางรจนา แสนอ้วน นายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย,สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย,ปลัดเทศบาลฯ,ผู้อำนวยการกองช่างและผู้อำนวยการกองคลัง เข้าร่วมนิเทศติดตามการปฎิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 ในพื้นที่อำเภอสิรินธรและอำเภอโขงเจียม นิเทศโดยท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี ณ ศูนย์ประชุมสัมมนาชายแดนช่องเม็ก อ.สิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 11 มษายน 2565 เวลา 09.00 น. นาง รจนา แสนอ้วน นายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อยร่วมกับคณะบริหาร และพนักงานเจ้าที่เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย ร่วมพิธีเปิด โครงการเฝ้าระวังและป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 “สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด” โดยมี นายอภัย วุฒิโสภากร นายอำเภอสิรินธร เป็นประธานในพิธีเปิด ณ จุดบริการประชาชน 7 วันอันตราย ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2565 ตรงสี่แยกไฟแดงหน้าป้อมตำรวจ สภ.สิรินธร ต.นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี โดยท่านนายอำเภอและคณะผู้บริหารได้ร่วมแจกผ้าเย็นเพื่อขอความร่วมมือจากประชาชนที่สัญจรไปมาให้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2565 เพื่อลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เมาไม่ขับ ง่วงก็หยุดพัก

 

 

 

??✨วันนี้ 29 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. นางรจนา แสนอ้วน นายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย, คณะผู้บริหาร,เจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สภ.อำเภอสิรินธร , เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อยและผู้ช่วยผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง(CG) ลงพื้นที่มอบวัสดุทางการแพทย์(แพมเพิส)สำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ในเขตตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. - 16.30 น. นายอภัย วุฒิโสภาภร นายอำเภอสิรินธร ร่วมกับคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งหน่วยงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ได้อนุเคราะห์มอบถุงยังชีพจำนวน 23 ถุง ให้กับเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อยเป็นผู้ส่งมอบต่อให้กับผู้ป่วยที่ติดโควิด-19 ในเขตพื้นที่ตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย พร้อมทั้งให้กำลังใจกับผู้ป่วยที่ติดโควิด-19 ให้ผ่านวิกฤตนี้ไปได้ด้วยดี ทั้งหมดจำนวน 23 ราย

วันที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 09.30น. - 12.00 น. นางรจนา แสนอ้วน นายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน ประชุมเพื่อพิจารณามอบถุงยังชีพผู้ป่วยที่ติดโควิด-19 ในเขตพื้นที่ตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย ต.นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

วันที่ 23 มีนาคม 2565  เวลา 09.00น. - 12.00 น. นายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย

ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับแนวเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัยระดับท้องถิ่น

โดยประชุมร่วมกับ ท้องถิ่นอำเภอสิรินธรและองค์การบริหารส่วนตำบลคันไร่ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย

 

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 นางรจนา  แสนอ้วน  นายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย  ร่่วมเป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 ของสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์ลูกค้า ธกส.สาขาสิรินธร ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสิรินธร

วันที่ 18 กุมภาพันธ์  2565  นางรจนา  แสนอ้วน  นายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย ร่วมกับคณะบริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน อสม.และประชาชนชาวตำบลนิคมฯ

 ร่วมต้อนรับ ท่านกานต์  กัลป์ตินันท์ และคณะ ที่ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานตามโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี  เวลา 15.00 น. ณ  วัดศรีอุดม  อ.สิรินธร  จ.อุบลราชธานี

 

 

 

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 สัมมนาชี้แจงการประเมินประสิทธิภาพฯ ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ LPA 65

 

วันที่ 18  กุมภาพันธ์  2565  นางรจนา  แสนอ้วน  นายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย  ได้นำคณะเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ ณ ห้องประชุมโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

      เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2564 เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี โดย นางรจนา แสนอ้วน นายกเทศมนตรี นายอคเดช ศรีรังกูร ปลัดเทศบาล นำพนักงานเทศบาล ร่วมรับการตรวจประเมิน  LPA ประจำปีงบประมาณ 2564  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องเม็ก ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

      เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2564 เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย โดย นายอคเดช ศรีรังกูร ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรี จัดกิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตของ ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

      เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2564 เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย โดย นายอคเดช ศรีรังกูร ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรี ร่วมกิจกรามแสดงความยินดี และให้การต้อนรับ นายอภัย วุฒิโสภากร นายอำเภอสิรินธร เนื่องในโอกาส ย้ายมาดำรงตำแหน่ง นายอำเภอสิรินธร คนใหม่ ณ ที่ว่าการอำเภอสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

      "ประชาสัมพันธ์การ งดจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2564 เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยในปีนี้ คำขวัญวันเด็ก คือ "เด็กไทยวิถีใหม่ รวมไทยสร้างชาติ ด้วยภักดีมีคุณธรรม"

      ”รักประเทศไทย ร่วมสนับสนุน ส่งเสริมความเป็นไทย” เชิญชวนข้าราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ พรักงานจ้างทุกคน และพี่น้องชาวอำเภอสิรินธร ใส่ผ้าไทยทุกวันศุกร์ สวยหล่อตามแบบฉบับของ เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

      เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย ประชาสัมพันธ์ การตั้งจุดคัดกรอง บริการประชาชนที่ เข้าตลาดกลางนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย จุดคัดกรองบริการประชาชนทางเข้าตลาดกลางนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ของรัฐบาล โดยมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่ายกาย การบริการเจลล้างมือ ก่อนเข้าใช้บริการภายในตลาดกลางนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ