ข่าวกิจกรรม

จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมวัน อปพร. ประจำปี  2566 ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ทุกวันที่ 22 มีนาคม ของทุกปี ถือเป็นวันสำคัญของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน โดยศูนย์ อปพร.กลาง กำหนดให้เป็น “วัน อปพร.” เพื่อยกย่อง เชิดชู คุณธรรมความดีของ อปพร. ที่เสียสละอุทิศกำลังกาย กำลังใจ และความรู้ ความสามารถที่มี เข้าช่วยเหลือสังคมภายใต้อุดมการณ์ “เมตตา กล้าหาญ” โดยไม่ได้หวังผลตอบแทน

วันนี้ (22 มี.ค.2566) เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อปพร.ของเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย เข้าร่วมพิธีชุมนมสวนสนามเนื่องในวัน อปพร. จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566 โดยมีนายชลธี ยันตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี (ผู้อำนวยการศูนย์ อปพร.จังหวัดอุบลราชธานี) เป็นประธานในพิธี ซึ่งการจัดงาน วัน อปพร.ประจำปี 2566 ในวันนี้ มีผู้บริหารศูนย์ อปพร, เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ อปพร, ผู้นำ อปพร, อปพร,ในพื้นที่จังหวัดอุบลราธานี โดยกิจกรรมประกอบด้วย การมอบนโยบาย กล่าวปฏิญาณตน ฯ พร้อมมอบรางวัล อปพร. ดีเด่นระดับชาติ และรางวัล อปพร.ดีเด่นระดับจังหวัด

 

อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) มีจุดเริ่มต้นจากการที่กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายที่จะให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง ตลอดจนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานและพัฒนาสาธารณสุข จึงได้นำเอาการสาธารณสุขมูลฐานมาเป็นกลวิธีหลักในการพัฒนา ตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (2520-2524) โดยกิจกรรมสำคัญคือ สนับสนุนให้มีการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ และส่งเสริมให้ชุมชนตระหนักในความจำเป็น ที่จะต้องแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของชุมชนเอง ซึ่งมีฟันเฟืองสำคัญในการดำเนินงาน คือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เป็นจิตอาสาที่เสียสละแรงกายแรงใจ เวลา และทุนทรัพย์ในการดำเนินงานพัฒนาหมู่บ้านให้สามารถพึ่งตนเองได้ วันนี้ (20 มีนาคม 2566) นางรจนา  แสนอ้วน นายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย เข้าร่วมเพื่อเป็นเกียรติในวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติอำเภอสิรินธร "อสม.ทั่วไทยร่วมใจคัดกรองผู้สูงอายุ"ประจำปี 2566  ณ หอประชุมอำเภอสิรินธร  โดยนายอมร พรมสอน นายอำเภอสิรินธร เป็นประธานในพิธีวันนี้ พร้อมมอบใบประกาศเชิดชูเกียรติ อสม.ในการปฏิบัติงาน

 

 

 

จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรม "231 ปี อุบลราชธานี ฮุ่งเฮือง เมืองธรรม " ตามนัยเมืองแห่งธรรม ประกอบด้วย เมืองแห่งธรรมะ เมืองแห่งวัฒนธรรม และเมืองแห่งธรรมชาติ และเพื่อน้อมนำพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณี พีรยพัฒนรัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี มาเป็นแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลุกต้นไม้เพื่อปลูกต้นไม้ผลเพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดทำโครงการปลูกต้นไม้ผล ในวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 ซึ่งเป็นวันท้องถิ่นไทย วันนี้ (18 มีนาคม 2566 ) นางรจนา แสนอ้วน นายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย มอบหมายให้ ผอ.กองคลัง ,ผอ.กองการศึกษาฯ และพนักงานจ้างเทศบาลฯ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้ผล "ทางนี้มีผล ผู้คนฮักกัน" วันท้องถิ่นไทย พ.ศ.2566 เพื่อเป็นการน้อมรำลึก ถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในด้านการปกครองท้องถิ่น และได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  ณ บริเวณรอบศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (หลังใหม่)

 

 

โรงเรียนผู้สูงอายุ เป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒนาทักษะ และการศึกษาตามอัธยาศัยของผู้สูงอายุ กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุจะเป็นเรื่องที่ผู้สูงอายุสนใจและมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิต ช่วยเพิ่มพูนความรู้ ทักษะชีวิตที่จำเป็นโดยวิทยากรจิตอาสาหรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขณะเดียวกันก็เป็นพื้นที่ที่ผู่้สูงอายุจะได้แสดงศักยภาพ โดยการถ่ายทอดภูมิความรู้ประสบการณ์ที่สั่งสมแก่บุคคลอื่นเพื่อสืบสานภูมิปัญญาให้คงคุณค่าคู่กับชุมชน

วันนี้ (15 มีนาคม 2566) โรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย เปิดการเรียนการสอนทุกวันพุธของทุกสัปดาห์ (ตั้งแต่เวลา 08.30 น.- 12.00 น.) ซึ่งสัปดาห์นี้ได้รับความรู้จากวิทยากร ครูจิตอาสา ครูศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และ ครูจากมูลนิธิศุภนิมิต โดยได้ถ่ายทอดภูมิความรู้เกี่ยวกับเรื่อง การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น และกิจกรรมอื่นๆร่วมกัน แก่นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

  

 

โรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย เป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒนาทักษะ และการศึกษาตามอัธยาศัยของผู้สูงอายุ กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุจะเป็นเรื่องที่ผู้สูงอายุสนใจและมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิต ช่วยเพิ่มพูนความรู้ ทักษะชีวิตที่จำเป็นโดยวิทยากรจิตอาสาหรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขณะเดียวกันก็เป็นพื้นที่ที่ผู่้สูงอายุจะได้แสดงศักยภาพ โดยการถ่ายทอดภูมิความรู้ประสบการณ์ที่สั่งสมแก่บุคคลอื่นเพื่อสืบสานภูมิปัญญาให้คงคุณค่าคู่กับชุมชน

วันนี้ (8 มี.ค.2566) โรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย เปิดการเรียนการสอนทุกวันพุธของทุกสัปดาห์ (ตั้งแต่เวลา 08.30 น.- 12.00 น.) ซึ่งสัปดาห์นี้ได้รับความรู้จากวิทยากร ครูจิตอาสา ครูศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) โดยได้ถ่ายทอดภูมิความรู้เกี่ยวกับเรื่อง การใช้สื่อเทคโนโลยีเบื้องต้น และกิจกรรมอื่นๆร่วมกัน แก่นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

(8 มีนาคม 2566) นางรจนา แสนอ้วน นายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย,คณะผู้บริหารฯ,สมาชิกสภาฯ และปลัดเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ตลอดจนรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อำเภอสิรินธร ณ หอประชุมอำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

 

 

(7 มีนาคม 2566 ) นางรจนา แสนอ้วน นายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย,คณะผู้บริหารฯ,สมาชิกสภาฯ และข้าราชการพนักงานลูกจ้างเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติ "เราทำความดีด้วยหัวใจพัฒนารักษาสิ่งแวดล้อม" ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา โดยมีนายอมร พรมสอน นายอำเภอสิรินธร เป็นประธานในพิธีเปิด อีกทั้งมีภาคีเครือข่ายจิตอาสาพระราชทานอำเภอสิรินธร เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งมีการแบ่งโซนเพื่อทำความสะอาดถนนเส้นหลัก (217) ถนนสถิตย์นิมานกาล จุดเริ่มต้นจากหน้ากาชาดอำเภอสิรินธร จนถึงหน้าเขื่อนสิรินธร

 

 

 

 

 

 

(28 ก.พ 2566) เวลา 09.00 น. นายบุญมี ดาแก้ว รองนายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย และคณะผู้บริหารฯ,สมาชิกสภาเทศบาลฯ พร้อมด้วยข้าราชการพนักงานลูกจ้างเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธร เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย ต.นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

( 28 ก.พ.2566)  เวลา 09.00 น.

นางรจนา แสนอ้วน นายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย มอบหมายให้นายบุญมี ดาแก้ว รองนายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อม,พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานข้าราชการเทศบาลตำบลฯ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติ "เราทำความดีด้วยหัวใจพัฒนารักษาสิ่งแวดล้อม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว ต.คำเขื่อนแก้ว อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี โดยมีนายอมร พรมสอน นายอำเภอสิรินธร เป็นประธานในพิธีเปิด
 
(14 ก.พ.2566) เวลา 09.30 น. นางรจนา แสนอ้วน นายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย มอบหมายให้นายคำหล้า อ้วนผิว รองนายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อม และคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม "Kick off" จิตอาสาภัยพิบัติ "เราทำความดีด้วยหัวใจพัฒนารักษาสิ่งแวดล้อม และทำความสะอาดบริเวณเทศบาลตำบลช่องเม็กและบริเวณด่านช่องเม็ก โดยมีนายอมร พรมสอน นายอำเภอสิรินธร เป็นประธานในพิธี ณ ลานด้านหน้าเทศบาลตำบลช่องเม็ก ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี
 
 

(22 ก.พ.2566) นายบุญมี ดาแก้ว รองนายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย และคณะบริหารผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาลฯ พร้อมด้วยข้าราชการพนักงานลูกจ้างเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย ร่วมพิธีเปิด โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย ประจำปี 2566 ร่วมกับภาคีเครือข่ายหลายหน่วยงาน ซึ่งได้รับเกียรติจากนายมงคล ผุยอ่อน ปลัดอาวุโสอำเภอสิรินธร ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย ต.นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

 

 

 

(21 ก.พ.2566) นางรจนา แสนอ้วน นายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย มอบหมายให้ นายบุญมี ดาแก้ว รองนายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย ,คณะผู้บริหาร,ผู้อำนวยการกองคลัง,และนิติกร เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม "Kick off" จิตอาสาภัยพิบัติ " เราทำความดีด้วยหัวใจพัฒนารักษาสิ่งแวดล้อมและทำความสะอาดบริเวณถนนเส้นหลักจากบ้านห้วยเดื่อถึงบ้านแก่งศรีโคตร โดยมีนายอมร พรมสอน นายอำเภอสิรินธร เป็นประธานในพิธี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ ต.โนนก่อ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

วันนี้ 7 กุมภาพันธ์ 2566  นางรจนา แสนอ้วน นายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม "Kick off" จิตอาสาพัฒนา"เราทำความดีด้วยหัวใจพัฒนารักษาสิ่งแวดล้อม และทำความสะอาดบริเวณเมืองเรืองแสง โดยมีนายอมร พรมสอน นายอำเภอสิรินธร เป็นประธานในพิธี  ณ โดมเมืองเรืองแสง ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

 

วันที่ 27 มกราคม 2566 นางรจนา  แสนอ้วน นายกเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย และคณะบริหารฯ,สมาชิกสภาฯ,ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย ต.นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย ร่วมต้อนรับ นายอมร พรมสอน นายอำเภอสิรินธร ในการออกตรวจเยี่ยมพร้อมให้คำแนะนำการปฏิบัติหน้าที่ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

วันนี้ 25 มกราคม 2566 นางรจนา แสนอ้วน นายกเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อยและคณะบริหารฯ,สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร "งานครบรอบ 52 ปี" โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 87 (นิคมสร้างตนเอง 1) ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 87 อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

 

วันนี้ 20 มกราคม 2566 นางรจนา แสนอ้วน นายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อยและเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอสิรินธร (ก.ช.ภ.อ.สิรินธร) ครั้งมี่1/2566 ณ ห้องประชุมอำเภอสิรินธร ชั้น 2
วันที่ 19 มกราคม 2566 นางรจนา แสนอ้วน นายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย มอบหมายให้นายคำหล้า อ้วนผิว รองนายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร ให้กับอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนทุกครัวเรือน จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566 ตามโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนครบทุกครัวเรือนภายในกำหนด ณ หอประชุมชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
วันนี้ 16 มกราคม 2566 นางรจนา แสนอ้วน นายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย มอบหมายให้นายคำหล้า อ้วนผิว รองนายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อยพร้อมคณะบริหารฯพร้อมด้วย ข้าราชการเจ้าหน้าที่ทางกาศึกษา(ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย) เข้าร่วมงานวันครู ประจำปี 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี
วันนี้ 14 มกราคม 2566 นางรจนา แสนอ้วน นายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อยและคณะบริหารฯ,สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย พร้อมด้วยข้าราชการพนักงานลูกจ้างเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย ได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ขึ้น ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมการแสดงของเด็กบนเวที การเล่นเกมส์ การตอบปัญหา กิจกรรมฝึกทักษะต่างๆตามซุ้มกิจกรรม และการมอบของรางวัลและขนมมากมายภายในงาน โดยได้รับเกียรติจากนายอมร พรมสอน นายอำเภอสิรินธร ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้ ณ ลานกิจกรรมหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย ต.นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
ในนามเทศบาลตำบลนิคมฯขอขอบคุณผู้สนับสนุนขนมและของรางวัลสำหรับงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 มา ณ โอกาสนี้ด้วย
 
 
วันนี้ 11 มกราคม 2566 นางรจนา แสนอ้วน นายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อยและคณะบริหารฯพร้อมด้วย ข้าราชการเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย เข้าร่วมประชุมตลอดจนร่วมปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานเครือข่ายอุทยานธรณีผาซัน สามพันโบก ณ ห้องประชุมแซน้อย 1 เขื่อนสิรินธร อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี
เริ่มต้นก่อนหน้า12345ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 5

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ