Hot News :
กองคลัง

นางยุวดี เภสัชชะ

ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 089-7176409

หัวหน้าฝ่าย

นางเพชรสิริน ศรีรังกูร

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
โทร. 081-9779855


พนักงานเทศบาล

นางนัทธมน คูณภาค

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวเสาวลักษณ์ พงค์วิรุฬห์

เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

นางพิราวรรณ วงค์ตรี

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน


พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นางสาวณฐกานต์ ดาราคำ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นายพัชรพงษ์ ชื่นชม

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวอ้อยทิพย์ อ้วนผิว

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางรัญชิดา แก่นคำ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวอรอุมา วงค์ธร

คนงานทั่วไป

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ