สภาพทั่วไป

ที่ตั้ง

      ตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของพื้นที่อำเภอสิรินธร โดยมีสำนักงานเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย ซึ่งตั้งอยู่ในหมู่ที่ 5 บ้านนาชุมคำ ห่างจากที่ว่าการอำเภอ สิรินธรไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 217 ( ถนนสถิตย์นิมานกาล ) เป็นระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อและอำเภอใกล้เคียง ดังนี้

อาณาเขต

 • ทิศเหนือ ติดเขต ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอสิรินธร
 • ทิศใต้ ติดเขต ตำบลคันไร่ อำเภอสิรินธร
 • ทิศตะวันออก ติดเขต ตำบลช่องเม็ก (อ่างเก็บน้ำสิรินธร) อำเภอสิรินธร
 • ทิศตะวันตก ติดเขต ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอสิรินธร

พื้นที่และการปกครอง

      ตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย มีพื้นที่รวมประมาณ 39.48 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 24,675 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 5.59 ของพื้นที่อำเภอ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 13 หมู่บ้าน

ประชากร

      ประชากรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย 13 หมู่บ้าน มีประชากรรวม ทั้งสิ้น 7,453 คน เป็นชาย 3,724 คน และหญิง 3,729 คน มีครัวเรือน จำนวน 2,534 หลังคาเรือน ดังนี้

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชาย หญิง ครัวเรือน
1 แหลมสวรรค์ 314 290 204
2 เรียงแถวใต้ 378 453 417
3 โนนสำราญ 261 285 154
4 คำม่วง 276 263 144
5 นาชุมคำ 316 304 219
6 ประชาสมบูรณ์ 327 317 215
7 คำน้ำแซบ 250 245 137
8 คำวังยาง 434 454 276
9 สุขสำราญ 267 271 135
10 คำกลาง 332 319 235
11 โนนหินกอง 166 172 151
12 โนนสูง 169 161 104
13 คำเจริญสุข 234 195 143

      ที่มา : สำนักทะเบียนอำเภอสิรินธร (ข้อมูล ณ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2556)

สภาพภูมิประเทศ

      สภาพพื้นที่ตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อยโดยทั่วไปเป็นที่ราบสูงมีลักษณะเป็นที่ราบโล่งและป่าละเมาะในบางแห่ง พื้นที่ทั่วไปมีความลาดเอียงเพียงเล็กน้อยจกพื้นที่ส่วนกลางของตำบลไปทางทิศเหนือ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก ดินมีลักษณะเป็นดินปนทราย

แหล่งน้ำ

      ภายในพื้นที่ตำบล มีลำห้วยสายสำคัญไหลผ่าน จำนวน 6 สาย คือ ลำห้วยแสง ลำห้วยหมาก ลำห้วยม่วง ลำห้วยคำวังยาง ลำห้วยคำผักกรูด และลำห้วยถ้ำเจี่ย

แหล่งน้ำ

      ภายในพื้นที่ตำบลมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญได้แก่ อ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธร ตั้งอยู่ในบริเวณด้านทิศใต้ของหมู่ที่ 1 บ้านแหลมสวรรค์ ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามเป็นที่นิยมกันโดยทั่วไป

สภาพสังคม

      ประชาชนภายในตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และปฏิบัติตามวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีไทยอย่างเหนี่ยวแน่น ปัจจุบันภายในตำบลมีที่ทำการเทศบาลตำบล 1 แห่ง วัดและสำนักสงฆ์ 16 แห่ง โรงเรียนระดับประถม 3 แห่ง โรงเรียนระดับมัธยม 2 แห่ง โรงพยาบาล 1 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง

ลักษณะการตั้งถิ่นฐาน

      การตั้งถิ่นฐานของชุมน มีลักษณะเกาะกลุ่มไปตามแนวถนนที่ตัดผ่าน และตั้งบ้านเรือนอยู่รวมกันเป็นกลุ่มหนาแน่นบริเวณใกล้วัดและโรงเรียน ชุมชนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของตำบล ได้แก่ ชุมชนในหมู่ที่ 2 บ้านเรียงแถวใต้ ซึ่งมีทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 217 (ถนนสถิตนิมานกาล) ตัดผ่านหมู่บ้าน รองลงมา ได้แก่ ชุมชนในหมู่ที่ 1 บ้านแหลมสวรรค์ หมู่ที่ 3 บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 6 บ้านประชาสมบูรณ์ ส่วนชุมชนที่มีขนาดเล็กที่สุด ได้แก่ ชุมชนในหมู่ที่ 12 บ้านโนนหินสูง

สภาพทางเศรษฐกิจ

      สภาพทางเศรษฐกิจหลักของเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย ได้แก่ เกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ โดยการค้าพาณิชยกรรมและการบริการเป็นส่วนน้อย จากการสำรวจพบว่าร้านค้าในเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย เป็นร้านค้าของชำ ร้านค้าเสื้อผ้า ร้านเครื่องดื่มและอาหาร ร้านอุปกรณ์ไฟฟ้า ร้านเสริมสวย ร้านค้าเฉพาะอย่าง และตัวชี้ที่จะทำให้เห็นว่าสภาพเศรษฐกิจของชุมชน ก็คือ ธนาคารที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล 1 แห่ง

การคมนาคมและขนส่ง

 1. สภาพถนนปัจจุบัน เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย สามารถติดต่อระหว่างชุมชน ได้สะดวก โดยมีเส้นทางคมนาคมสายสำคัญ คือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 217 ในส่วนของปัญหาทางด้านคมนาคมและขนส่ง เป็นปัญหาของระบบและโครงข่ายถนนในปัจจุบัน ตลอดจนปัญหาการจราจรและอุบัติเหตุต่าง ๆ ที่เกิดจากการคมนาคมและขนส่ง
 2. การขนส่งผู้โดยสาร ปัจจุบันเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย ยังไม่มีสถานีขนส่ง

การสาธารณูปโภค

 1. การประปา ปัจจุบันการประปาภายในเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย รับผิดชอบและดำเนินการโดยการประปาหมู่บ้าน โดยใช้แหล่งน้ำดิบจากเขื่อนสิรินธรและน้ำใต้ดิน และให้บริการประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อยด้านคุณภาพประปาที่สะอาดยังต่ำ
 2. การไฟฟ้า รับผิดชอบและดำเนินการโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสิรินธร ในปัจจุบันสามารถให้บริการได้ครอบคลุมทั่วทั้งเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย แต่การให้บริการไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะตามถนนสายหลายสายในเทศบาลยังไม่เพียงพอเท่าที่ควร
 3. การสื่อสาร ในเขตเทศบาล มีที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข 1 แห่ง สำหรับการบริการด้านโทรศัพท์ในชุมชนเทศบาลในปัจจุบันให้บริการได้อย่างพอเพียง

การสาธารณูปโภค

 1. การศึกษา ในพื้นที่เทศบาลมีสถานศึกษา 8 แห่ง คือ โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ , โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 87 , โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 , โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3, โรงเรียนอนุบาลวรัญญู , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธร, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสุข ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีอุดม
 2. การสาธารณสุข การให้บริการทางก้านสาธารณสุข มีโรงพยาบาล เป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 10 ถนนสถิตนิมานกาล บ้านคำกลาง ตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย และภายในชุมชนยังมีสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 1 แห่ง
 3. การศาสนา ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีศาสนสถานในเทศบาล คือ วัดและ สำนักสงฆ์ 16 แห่ง
 4. การดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย ดำเนินการโดยฝ่ายบรรเทาสาธารณภัยซึ่งมีที่ตั้งอยู่เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย รถดับเพลิง 1 คัน โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำตลอด 24 ชั่วโมง
 5. ตลาดสด ภายในเทศบาลมีตลาดสดของเทศบาลตั้งอยู่ริมถนนสถิตนิมานกาล สภาพตลาดสด ในปัจจุบัน เป็นขนาดเล็ก
 6. โรงฆ่าสัตว์ เทศบาล มีโรงฆ่าสัตว์ 1 แห่ง
 7. การกำจัดขยะ เทศบาล มีที่ทิ้งขยะ 1 แห่ง ม. 11 บ้านโนนหินกอง
 8. สนามเด็กเล่น สวนธารณะ และสวนสุขภาพ ภายในเขตเทศบาลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อยมีสวนสาธารณะ 1 แห่ง คือ สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บริการแก่ชุมชนในอนาคตควรจะสนับสนุนให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชุมชน

การใช้ประโยชน์ที่ดิน

 1. การก่อตั้งบ้านเรือนของประชากร ส่วนใหญ่มีลักษณะเกาะกลุ่มรวมตัวเป็นชุมชนขนาดกลางและขนาดเล็กกระจายกันอยู่เป็นกลุ่มหมู่บ้าน รวม 13 หมู่บ้านทั่วพื้นที่ตำบล ในระยะที่ใกล้กัน (ประมาณ 1-2 กิโลเมตร) โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ที่มีถนนตัดผ่าน เป็นผลการบริการขั้นพื้นฐานมีความสิ้นเปลืองงบประมาณมาก
 2. ส่วนในบริเวณพื้นที่ใกล้ชุมชนในหมู่ที่ 1,2,5 และ 10 ซึ่งอยู่ในบริเวณริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 217 มีการก่อตั้งบ้านเรือนของประชากรค่อนข้างหนาแน่นทั่วพื้นที่ และไม่เป็นระเบียบ

      การใช้ที่ดินภายในชุมชน ส่วนใหญ่การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในชุมชนยังมีลักษณะปะปนกันไม่เป็นระเบียบ ปัจจุบันภายในชุมชนยังขาดการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะยังขาดการเตรียมพื้นที่สำหรับใช้ประโยชน์ร่วมกันของชุมชน เช่น ที่ทิ้งและกำจัดขยะ สวนสาธารณะ หรือที่พักผ่อนหย่อนใจ ศูนย์ตำบลและศูนย์หมู่บ้าน เป็นต้น รวมทั้งยังขาดการวางแผนการอนุรักษ์พื้นที่สงวนต่างๆ

      ส่วนที่สาธารณะประโยชน์หลายแห่งยังไม่ได้ถูกนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมเท่าที่ควร และบางแห่งมีการบุกรุกเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว

การใช้ประโยชน์ที่ดิน

      โครงข่ายคมนาคมขนส่ง ปัจจุบันการคมนาคมและขนส่งทั้งภายในและระหว่างชุมชน ยังขาดการเชื่อมโยงที่เหมาะสม ทำให้เกิดความไม่คล่องตัวและไม่ปลอดภัยในการเดินทาง

      สภาพถนนและเขตทาง ถนนเชื่อมหมู่บ้านส่วนใหญ่ยังเป็นถนนลูกรัง โดยทั่วไปมีสภาพชำรุดเสียหาย โดยเฉพาะในฤดูฝน และมีขนาดเขตทางค่อนข้างกว้าง(ประมาณ 6-8 เมตร) แต่ผิดจราจรยังไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างมากต่อการสัญจรไปมาของประชาชน ส่วนถนนภายในหมู่บ้าน มีขนาดเขตทางประมาณ 4-5 เมตร เท่านั้น

การให้บริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

      การให้บริการ ปัจจุบันภายในตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย มีการให้บริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ดังนี้คือ

 1. แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ส่วนใหญ่อาศัยแหล่งน้ำตามธรรมชาติ เช่น ลำห้วย สระน้ำ และหนองน้ำ ซึ่งมีจำนวนไม่เพียงพอและไม่ทั่วถึง
 2. แหล่งน้ำเพื่ออุปโภค- บริโภค ส่วนใหญ่อาศัยน้ำฝน แหล่งน้ำผิวดินและใต้ดิน เช่น ถังเก็บน้ำฝน บ่อน้ำตื้น บ่อน้ำบาดาล และประปาหมู่บ้าน ซึ่งปัจจุบันยังมีจำนวนไม่เพียงพอและไม่ทั่วถึง
 3. สถานบริการชุมชน ส่วนใหญ่มีวัด และโรงเรียนเป็นสถานบริการหลักของชุมชน ส่วนสถานบริการอื่นๆ มีเพียงหอกระจายข่าวและทีอ่านหนังสือพิมพ์เป็นหลัก เท่านั้น
 4. ที่ทิ้งและที่กำจัดขยะ ส่วนใหญ่ใช้วิธีให้แต่ละครัวเรือนรวบรวมและกำจัดขยะกันเอง (โดยการนำไปเผา

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ