สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนและการรายงาน

วัน อปพร.ประจำปี 2566 ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมวัน อปพร. ประจำปี  2566 ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ทุกวันที่ 22 มีนาคม ของทุกปี ถือเป็นวันสำคัญของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน โดยศูนย์ อปพร.กลาง กำหนดให้เป็น “วัน อปพร.” เพื่อยกย่อง เชิดชู คุณธรรมความดีของ อปพร. ที่เสียสละอุทิศกำลังกาย กำลังใจ และความรู้ ความสามารถที่มี เข้าช่วยเหลือสังคมภายใต้อุดมการณ์ “เมตตา กล้าหาญ” โดยไม่ได้หวังผลตอบแทน วันนี้ (22 มี.ค.2566)...

[ 22-03-2566 ] Hits:6

วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติอำเภอสิรินธร ประจำปี 2566 อสม.ทั่วไทยร่วมใจคัดกรองผู้สูงอายุ (ณ หอประชุมอำเภอสิรินธร)

อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) มีจุดเริ่มต้นจากการที่กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายที่จะให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง ตลอดจนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานและพัฒนาสาธารณสุข จึงได้นำเอาการสาธารณสุขมูลฐานมาเป็นกลวิธีหลักในการพัฒนา ตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (2520-2524) โดยกิจกรรมสำคัญคือ สนับสนุนให้มีการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ และส่งเสริมให้ชุมชนตระหนักในความจำเป็น ที่จะต้องแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของชุมชนเอง ซึ่งมีฟันเฟืองสำคัญในการดำเนินงาน คือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เป็นจิตอาสาที่เสียสละแรงกายแรงใจ เวลา และทุนทรัพย์ในการดำเนินงานพัฒนาหมู่บ้านให้สามารถพึ่งตนเองได้ วันนี้ (20 มีนาคม 2566) นางรจนา  แสนอ้วน นายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย เข้าร่วมเพื่อเป็นเกียรติในวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติอำเภอสิรินธร "อสม.ทั่วไทยร่วมใจคัดกรองผู้สูงอายุ"ประจำปี...

[ 20-03-2566 ] Hits:743

โครงการปลูกต้นไม้ผล "ทางนี้มีผล ผู้คนฮักกัน" วันท้องถิ่นไทย พ.ศ.2566 ณ บริเวณรอบศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (หลังใหม่)

จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรม "231 ปี อุบลราชธานี ฮุ่งเฮือง เมืองธรรม " ตามนัยเมืองแห่งธรรม ประกอบด้วย เมืองแห่งธรรมะ เมืองแห่งวัฒนธรรม และเมืองแห่งธรรมชาติ และเพื่อน้อมนำพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณี พีรยพัฒนรัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี มาเป็นแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลุกต้นไม้เพื่อปลูกต้นไม้ผลเพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดทำโครงการปลูกต้นไม้ผล ในวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 ซึ่งเป็นวันท้องถิ่นไทย วันนี้ (18 มีนาคม...

[ 18-03-2566 ] Hits:25

โรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย

โรงเรียนผู้สูงอายุ เป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒนาทักษะ และการศึกษาตามอัธยาศัยของผู้สูงอายุ กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุจะเป็นเรื่องที่ผู้สูงอายุสนใจและมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิต ช่วยเพิ่มพูนความรู้ ทักษะชีวิตที่จำเป็นโดยวิทยากรจิตอาสาหรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขณะเดียวกันก็เป็นพื้นที่ที่ผู่้สูงอายุจะได้แสดงศักยภาพ โดยการถ่ายทอดภูมิความรู้ประสบการณ์ที่สั่งสมแก่บุคคลอื่นเพื่อสืบสานภูมิปัญญาให้คงคุณค่าคู่กับชุมชน วันนี้ (15 มีนาคม 2566) โรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย เปิดการเรียนการสอนทุกวันพุธของทุกสัปดาห์ (ตั้งแต่เวลา 08.30 น.- 12.00 น.) ซึ่งสัปดาห์นี้ได้รับความรู้จากวิทยากร ครูจิตอาสา ครูศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และ ครูจากมูลนิธิศุภนิมิต โดยได้ถ่ายทอดภูมิความรู้เกี่ยวกับเรื่อง การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น และกิจกรรมอื่นๆร่วมกัน แก่นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย...

[ 15-03-2566 ] Hits:43

 1. ราคากลาง
 2. จัดซื้อจัดจ้าง
 3. การเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ