Hot News :

สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนและการรายงาน

ร่วมเป็นคณะกรรมการเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565

วันนี้ 24 กันยายน 2565 นางรจนา แสนอ้วน นายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย ร่วมเป็นคณะกรรมการเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.) ตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี        

[ 24-09-2565 ] Hits:23

คณะกรรมการติดตามการดำเนินโครงการตามพระราชดำริ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามโครงการของบ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 3

วันนี้ 23 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น. นางรจนา แสนอ้วน นายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย มอบหมายให้นายบุญมี ดาแก้วรองนายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อยและนายบรรจบ พูลศรีที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อยพร้อมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย และคณะกรรมการติดตามการดำเนินโครงการตามพระราชดำริ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามโครงการของบ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 3 โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ต.นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

[ 23-09-2565 ] Hits:8

ลงพื้นที่มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับผู้ป่วยติดเตียงงบประมาณจากกองทุน LTC ตำบลนิคมฯ ร่วมกับ Cg

วันนี้ 23 กันยายน 2565 นางรจนา แสนอ้วน นายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย มอบหมายให้นายบรรจบ พูลศรีที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อยร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย ลงพื้นที่มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับผู้ป่วยติดเตียงงบประมาณจากกองทุน LTC ตำบลนิคมฯ ร่วมกับ Cg โดยการมอบผ้าอ้อมตามโครงการเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อผ้าอ้อมให้กับญาติผู้ป่วย ซึ่งปกติผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพแข็งแรงจะมีการขับปัสสาวะประมาณ 1500 ซีซีต่อวัน แต่ปัจจัยอื่นที่มีผลต่อการขับปัสสาวะ อาทิเช่น อายุที่เพิ่มขึ้น ภาวะความเจ็บป่วย ปริมาณของสารน้ำที่ได้รับ อาหารประเภทเกลือ และยาบางตัว อาจทำให้ผู้ป่วยปัสสาวะถี่ขึ้น เป็นต้น นอกจากนี้ ลักษณะนิสัย ความเคยชินแต่ละคนที่แตกต่างกันก็มีผลกับปริมาณและความถี่ในการปัสสาวะด้วยเช่นกัน ดังนั้น การดูแลผู้ป่วยติดเตียงแต่ละท่านก็ย่อมมีความแตกต่างกัน ผู้ดูแลควรใส่ใจ...

[ 23-09-2565 ] Hits:4

พิธีเปิดโครงการอบรมอาสาสมัครผู้ช่วยตำรวจ เพื่อสร้างเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

นางรจนา แสนอ้วน นายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย ไปเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมอาสาสมัครผู้ช่วยตำรวจ เพื่อสร้างเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ สถานีตำรวจภูธรสิรินธร ซึ่งสถานีตำรวจภูธรสิรินธรร่วมกับเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย ได้จัดอบรมระหว่างวันที่ 16-18 กันยายน 2565 เพื่อใหประชาชนสามารถเขามารวมในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน เป็นแนวรวมแหลงขาวใหกับทางราชการเสริมสรางความเขมแข็ง ชวยลดปัญหายาเสพติดและปญหาอาชญากรรมไดอยางมีประสิทธิภาพสรางความเปนระเบียบเรียบรอยและความสงบสุขใหแกประชาชนในพื้นที่ตําบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย  อ.สิรินธร  จ.อุบลราชธานี

[ 16-09-2565 ] Hits:25

 1. ราคากลาง
 2. จัดซื้อจัดจ้าง
 3. การเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ