สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนและการรายงาน

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี "บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในเขตเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย

นางรจนา แสนอ้วน นายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองคลังออกให้บริการรับชำระภาษีให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย ตามโครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี "บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 3-28 เมษายน พ.ศ.2566  ทั้ง 13 หมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย  เพื่ออำนวยควมสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และเป็นแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นภารกิจที่่จะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีฐานะการคลังที่เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้ในอนาคต และลดช่องว่างระหว่างพนักงานเจ้าหน้าที่และประชาชน ด้านการสร้างความสัมพันธ์ ด้านการให้บริการ และด้านการแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ  โดยให้บริการชำระภาษี ได้แก่ ภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร...

[ 26-05-2566 ] Hits:210

โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า ลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีประจำปีงบประมาณ 2566

วันนี้(19 พ.ค.2566) นางรจนา แสนอ้วน นายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย มอบหมายให้ นายบุญมี ดาแก้ว รองนายกเทศมนตรีฯ ,พนักงานข้าราชการเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย พร้อมด้วยอาสาพัฒนาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน ทั้ง 13 หมู่บ้าน ในเขตตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย ออกให้บริการฉีดวัคซีน สุนัข แมว เพื่อการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า ลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2566 ...

[ 19-05-2566 ] Hits:137

การจัดกิจกรรมงานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

วันนี้ (6 พฤษภาคม 2566) เวลา 07.00 น. นางรจนา แสนอ้วน นายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย มอบหมายให้ข้าราชการเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย เข้าร่วมการจัดกิจกรรมงานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งมีพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล/พิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม โดยมี นายอมร พรมสอน นายอำเภอสิรินธร เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมอำเภอสิรินธร อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี  

[ 06-05-2566 ] Hits:17

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566 ณ บริเวณด้านหลังอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธร

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566  เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อยได้ร่วมกันอนุรักษ์สืบสานประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป วันนี้ (13 เมษายน 2566) เวลา 08.00 น. - 12.00 น. นางรจนา แสนอ้วน นายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย และคณะผู้บริหารฯ ,สมาชิกสภาฯ พร้อมด้วยข้าราชการ,พนักงานและลูกจ้างเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย ได้จัดโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ โดยมีนายอมร พรมสอน นายอำเภอสิรินธร ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด ณ บริเวณด้านหลังอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธร เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย ต.นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อ.สิรินธร...

[ 13-04-2566 ] Hits:55

 1. ราคากลาง
 2. จัดซื้อจัดจ้าง
 3. การเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ