Hot News :

ข่าวกิจกรรม

วันนี้ 12 สิงหาคม 2565 นางรจนา แสนอ้วน นายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อยและคณะบริหารฯ,สมาชิกสภาเทศบาลฯ,ข้าราชการเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย เวลา 07.00 น. เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดี และในเวลา 18.30 น. เข้าร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดี ณ หอประชุมอำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหารฯ/ สมาชิกสภาฯ /ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
 
 

วันนี้ 8 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย รับสมัคร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอสิรินธร เป็นวันแรก ซึ่งรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 8 ถึง 12 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น.- ถึง เวลา 16.30 น. ซึ่งวันแรกของการรับสมัคร มีจำนวนผู้สมัคร 2 คน มาสมัครก่อนเวลา 08.30 น. ทั้งสองคน ฉะนั้นจึงได้มีการจับสลากเพื่อกำหนดเบอร์ผู้สมัคร เบื้องต้นวันแรกการรับสมัครก็สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

 

วันนี้ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. นางรจนา แสนอ้วน นายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อยและนักวิชาการสาธารณสุขเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย เข้าร่วมในการตรวจรับการรับรองมาตรฐานสถานพยาบาล(HA)โรงพยาบาลสิรินธร โดยมีภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเข้าร่วมการประเมินในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเอราวัณ โรงพยาบาลสิรินธร อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี
วันนี้ 3 สิงหาคม 2565 นางรจนา แสนอ้วน นายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อยและคณะบริหารฯ,งานพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย จัดประชุมกองทุนสวัสดิการชุมชนวันละบาท โดยมี คณะกรรมการกองทุนฯ เข้าร่วมประชุม ซึ่งเนื้อหาในการประชุมจะเกี่ยวกับการจัดเก็บเงินออม ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
วันนี้ 2 สิงหาคม 2565 นางรจนา แสนอ้วน นายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อยและคณะบริหารฯ,สมาชิกสภาฯ,ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย,กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ต. ตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย ร่วมต้อนรับ นายชินวัต ทองปรีชา นายอำเภอสิรินธร ในการออกตรวจเยี่ยมและมอบแนวทางปฏิบัติงาน 4 ธ.
1.ธ สถิตในดวงใจ(สิรินธร) เพื่อเทอดทูนสถาบันฯ
2.ธ ธรรมะ (สังคหวัตถุ4,หิริโอตะปะฯ)
3.ธ ธรรมชาติ(เข้าใจ เข้มแข็ง พัฒนา)
4.ธ ธรรมดา (วางตัวเรียบง่าย เข้าถึงง่าย เป็นพี่น้องกัน)
“ คิดดี พูดดี ทำดี”
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในระบบการบริหารงานของเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
วันนี้ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น. นางรจนา แสนอ้วน นายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อยและคณะบริหารฯ,ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ (Big Cleaning Day ) ซึ่งจัดโครงการโดยองค์การบริหารส่วนตำบลคันไร่ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดี
 
วันนี้ 28 กรกฎาคม 2565 นางรจนา แสนอ้วน นายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อยและคณะบริหารฯ,สมาชิกสภาเทศบาลฯ,ข้าราชการเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย เข้าร่วมกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 และพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดี ณ หอประชุมอำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหารฯ/ สมาชิกสภาฯ /ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
 
 
 
 

วันนี้ 27 กรกฎาคม 2565 นางรจนา แสนอ้วน นายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อยและคณะบริหารฯ ไปเป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมปลูกต้นไม้ โครงการกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ วัดศรีอุดม ต.นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

วันนี้ 25 กรกฎาคม 2565 นางรจนา แสนอ้วน นายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อยและคณะบริหารฯ เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

 

 

 

 

วันนี้ 24 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น.
นางรจนา แสนอ้วน นายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย,คณะบริหารฯ,สมาชิกสภาฯ,ข้าราชการและลูกจ้างเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย ร่วมงานฌาปนกิจศพคุณบัวเรียน แสนทวีสุข(สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย) เพื่อเป็นเกียรติและไว้อาลัย พร้อมกับให้กำลังใจกับครอบครัวผู้วายชนม์

วันนี้ 20 กรกฎาคม 2565 นางรจนา แสนอ้วน นายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อยและคณะบริหารฯ,สมาชิกสภาฯ,ข้าราชการและพนักงานลูกจ้างเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย งานพัฒนาชุมชนได้จัดอบรมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย โดยมีกลุ่มเป้าหมายให้กลุ่มสตรีและประชาชนตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สตรีทำงานเพื่อสังคมส่วนรวม เป็นผู้มีความเสียสละ พัฒนาสตรีด้านอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้นำไปสู่การสร้างสวัสดิภาพทางสังคมให้แก่สตรีและครอบครัวเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ต่อชุมชน ต่อสังคมและประเทศชาติ

 

วันนี้ 19 กรกฎาคม 2565 นางรจนา แสนอ้วน นายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย มอบหมายให้คณะบริหารฯ ร่วมกับประธานสภาฯ,รองประธานสภาฯและเจ้าหน้าที่กองการศึกษาเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย ลงพื้นที่เพื่อถวายเทียนพรรษาทุกวัด ในเขตตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2565

 

 

นางรจนา แสนอ้วน นายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อยและคณะบริหารฯ,สมาชิกสภาเทศบาลฯและข้าราชการพนักงานลูกจ้างเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อยร่วมกับโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์,โรงเรียนไทยรัฐวิทยา87/โรงเรียนนิคมฯ2/ กำนันผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มสตรีอำเภอสิรินธร และภาคประชาชน ร่วมจัดกิจกรรมอนุรักษ์สืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย ประจำปี 2565 โดยเริ่มต้นแห่จากลานหน้าที่ว่าการอำเภอสิรินธร สิ้นสุดที่หน้าเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย แล้วทำพิธีเปิดบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย โดยมีนายมงคล ผุยอ่อน ปลัดอาวุโสมาเป็นประธานในพิธีเปิดดังกล่าว โดยหลังพิธีเปิดมีการแสดงฟ้อนรำแห่เทียนพรรษาจากโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์,โรงเรียนไทยรัฐวิทยา87และโรงเรียนนิคมฯ2 ตามลำดับ

 

 

 

นางรจนา แสนอ้วน นายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อยมอบหมายให้คณะบริหารฯ,ข้าราชการเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย ร่วมพิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) โดยมีเทศบาลตำบลช่องเม็ก เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร และ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 4 -8 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 13 อุบลราชธานี ซึ่งมีจำนวนผู้สมัครเข้าร่วมฝึกอบรมจากตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อยรวมทั้งสิ้น 20 คน

วันนี้ 4 กรกฎาคม 2565 นางรจนา แสนอ้วน นายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อยและคณะบริหารฯ,ข้าราชการเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) โดยมีเทศบาลตำบลช่องเม็ก,เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร และ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 4 -8 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 13 อุบลราชธานี โดยมี นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มกาลังพลฝ่ายพลเรือนสาหรับการช่วยเหลืองานภาครัฐในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ,เพื่อบรรเทาและลดความสูญเสียและประสบการณ์ในเรื่องกรณีเกิดภัยพิบัติหรือสาธารณภัยต่างๆ,เพื่อตอบสนองนโยบายกระทรวงมหาดไทยในการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย อปพร. อย่างต่อเนื่อง,เพื่อให้สมาชิก อปพร. มีความรู้ความเข้าใจในอานาจหน้าที่และภารกิจเกี่ยวกับงาน อปพร. และเพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็ง ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมี อปพร.ตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี เข้าร่วมฝึกอบรมในครั้งนี้ จำนวน 20 คน
วันนี้ 29 มิถุนายน 2565
นางรจนา แสนอ้วน นายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบสถานประกอบกิจการก่อนพิจารณาต่อใบอนุญาตการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปี 2565 ลงพื้นที่ฟาร์มสุกรสำหรับ บริษัท พิบูลโภคภัณฑ์ จำกัด เพื่อตรวจและพิจารณาก่อนต่อใบอนุญาตการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปี 2565 ซึ่งมีสถานที่ตั้งบริษัทอยู่ในเขตพื้นที่บ้านสุขสำราญ หมู่ที่ 9 ต.นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
 
 
วันนี้ 28 มิถุนายน 2565
นางรจนา แสนอ้วน นายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อยและคณะบริหาร ประชุมจัดทำธรรมนูญสุขภาพตำบลนิคมฯ ประจำปี 2565 เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนิคมฯ /รพ.สิรินธร /ตัวตัวแทนจากสมาชิกสภาเทศบาลฯ/กำนัน/ตัวแทนผู้นำชุมชน/ตัวแทน อสม./ผู้แทนจากกองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร /ผู้ปกครองนิคม และภาคีเครือข่ายจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคประชาชน และหน่วยงานสถานศึกษา /โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลนิคมฯ ต.นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย ร่วมกับ ปศุสัตว์อาสาและปศุสัตว์อำเภอสิรินธร  ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนสุนัขและแมว  เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันโรคไม่ให้มีการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวในชุมชน  จึงได้จัดทำโครงการ "รณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ประจำปีงบประมาณ2565" ขึ้น  และได้ดำเนินการฉีดวัคซีน  13 หมู่บ้าน  ในเขตตำบลนิิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 

เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย และโรงพยาบาลสิรินธรได้ดำเนินการรณรงค์พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก  ประจำปีงบประมาณ2565 ในช่วงฤดูฝน เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันโรคไม่ให้มีการระบาดต่อไป ดังนั้นกลุ่มชมรม อสม.ตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย จึงได้จัดทำโครงการ "รณรงค์พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก  ประจำปีงบประมาณ2565" ขึ้น  เพื่อควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกทั้ง  13 หมู่บ้านในเขต ตำบลนิิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 

 

 

 

นางรจนา แสนอ้วน นายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย และนักวิชาการสาธารณสุขเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อยมอบทรายอะเบทให้ประธาน อสม./ตัวแทนทีมงาน อสม.ตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย ทั้ง 13 หมู่บ้าน รวมทั้งส่งมอบเครื่องพ่นหมอกควันให้ อสม. บ้านเรียงแถวใต้ หมู่ที่ 2 ดำเนินการพ่นหมอกควันหมู่บ้านแรก ตามโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565 ต.นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

 

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ