Hot News :

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี "บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในเขตเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย

วันศุกร์, 26 พฤษภาคม 2566 14:15

นางรจนา แสนอ้วน นายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองคลังออกให้บริการรับชำระภาษีให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย ตามโครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี "บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 3-28 เมษายน พ.ศ.2566  ทั้ง 13 หมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย  เพื่ออำนวยควมสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และเป็นแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นภารกิจที่่จะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีฐานะการคลังที่เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้ในอนาคต และลดช่องว่างระหว่างพนักงานเจ้าหน้าที่และประชาชน ด้านการสร้างความสัมพันธ์ ด้านการให้บริการ และด้านการแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ  โดยให้บริการชำระภาษี ได้แก่ ภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

 

 

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ